Chính sách Cookies

Khi quý vị tham khảo trang mạng www.hmclause.com, các tệp cookies sẽ thâm nhập vào máy tính, điện thoại và máy tính bảng của quý vị.

A) Các cookies này dung để làm gì?

Mỗi cookie là một tệp được lưu trên phần mềm truy cập vào ổ cứng thiết bị của quý vị (PC, máy tính bảng, smartphone) khi quý vị tham khảo một trang Web. Tệp cookie cho phép máy chủ xác định được thiết bị kết nối (PC, máy tính bảng, Smartphone) trong đó cookie được lưu giữ trong một thời hạn hiệu lực nhất định.

B) Những cookies nào được sử dụng trên trang mạng hmclause.com?

Ba loại tệp cookies được sử dụng trên trang mạng www.hmclause.com:

  • Cookies cần thiết cho hoạt động của trang mạng và chủ yếu là:
    • Những cookies đặc biệt cần thiết khi truy cập cho việc nhận diện kết nối. Những cookies này chỉ được lưu trong thời gian quý vị truy cập trang mạng.
  • Cookies « phân tích » dành cho việc phân tích lưu lượng trên trang mạng (ví dụ: các trang được truy cập nhiều nhất, lệnh tìm kiếm…).
  • Cookies của bên thứ ba và tuân thủ theo các điều kiện quản lý của bên thứ ba.

Chúng tôi xin thông báo với quý vị mục đích sử dụng cookies theo chúng tôi được biết và những phương tiện quý vị có thể sử dụng để lựa chọn cookies.  

C) Làm thế nào để từ chối / xoá cookies:

Với tư cách là người sử dụng, quý vị có thể quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận lưu các tệp cookies trên thiết bị kết nối (PC, máy tính bảng, Smartphone) vào bất kỳ lúc nào.

Quý vị có thể thay đổi sự lựa chọn của mình về việc lưu giữ cookie thông qua bảng hỗ trợ cookies Bảng Quản lý cookies. 

 

Nếu quý vị chấp nhận để các phần mềm trình duyệt (VD: Microsoft Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari …) lưu giữ các cookies trên thiết bị kết nối của quý vị, thì các cookies của các trang web và nội dung đã truy cập sẽ được tạm thời lưu giữ trong một không gian riêng trên thiết bị kết nối của quý vị.

Nếu quý vị từ chối lưu các cookies trên thiết bị kết nối hoặc nếu quý vị xoá các cookies đã được lưu, quý vị sẽ không còn được hưởng một số chức năng trên trang mạng của chúng tôi nữa.

Phương thức chấp nhận / từ chối hay huỷ bỏ các cookies từ trang mạng của chúng tôi:

Nhận xét: Phần lớn các trình duyệt web đều chấp nhận các cookies theo dạng mặc định. Tuy nhiên, quý vị có thể chặn các tệp cookies hoặc yêu cầu trình duyệt web thông báo cho quý vị mỗi khi có một trang mạng muốn đặt một cookie vào thiết bị kết nối của quý vị.

Để thay đổi việc quản lý các cookies trên trình duyệt web, quý vị cần thay đổi phần hiệu chỉnh trong mục chính sách bảo mật.

Để quản lý các cookies và sự lựa chọn của quý vị, cấu hình của mỗi trình duyệt web có sự khác nhau và được mô tả trong mục hỗ trợ truy cập nhằm giúp quý vị biết cách thay đổi nguyện vọng của mình đối với các cookies:

Internet Explorer 

Firefox 

Safari 

Google Chrome 

Opera 

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 10 tháng 12 năm 2021.

Liên hệ với chúng tôi

    Dữ liệu biểu mẫu này được thu thập và xử lý bởi HM.CLAUSE để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, xóa, hạn chế xử lý, di chuyển dữ liệu của bạn và/hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với HM.CLAUSE: Websiteinquiry@limagrain.com

    Bản quyền © HM.CLAUSE 2023