OLD – Chính sách dữ liệu cá nhân

HM.CLAUSE, các chi nhánh và công ty thành viên (sau đây gọi chung là « HM.CLAUSE », « chúng tôi », « của chúng tôi ») đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị. Chính sách « Dữ liệu cá nhân » này mô tả các loại dữ liệu cá nhân được HM.CLAUSE thu thập hoặc những dữ liệu cá nhân mà quý vị cần cung cấp cho chúng tôi khi tham khảo trang web www.hmclause.com(sau đây gọi là « trang web »), mô tả việc xử lý, bảo vệ và sử dụng các dữ liệu cá nhân của quý vị cũng như những thông tin liên quan đến các quyền lợi của quý vị trong lĩnh vực dữ liệu cá nhân.

HM.CLAUSE cam kết rằng việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị phù hợp với Quy định Châu Âu 2016/679 và với luật pháp của Pháp liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Để theo dõi việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, Tập đoàn Limagrain (trong đó HM.CLAUSE là một thành viên) đã chỉ định một người Chuyên trách về việc Bảo vệ Dữ liệu (DPO).

1- Phạm vi áp dụng

Chính sách « Dữ liệu cá nhân » được áp dụng với trang web và các dữ liệu cá nhân thu thập được trên hay qua Trang web.

2- Những dữ liệu cá nhân được HM.CLAUSE thu thập

HM.CLAUSE cam kết chỉ thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân chính đáng và cần thiết nhằm phục vụ cho những mục đích nhất định, rõ ràng và hợp lệ.
HM.CLAUSE phải xử lý các dữ liệu cá nhân mà quý vị trực tiếp cung cấp cho chúng tôi trên trang web cũng như những dữ liệu cá nhân được chúng tôi thu thập một cách tự động.
Những dữ liệu cá nhân được HM.CLAUSE thu thập trên trang web được chúng tôi sử dụng để liên hệ với quý vị, người sử dụng Trang web, và để xử lý các yêu cầu của quý vị.

2.1 Danh mục các dữ liệu cá nhân

a. Những thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi điền các tờ khai liên hệ

Dữ liệu cá nhân bao gồm:

 • Họ
 • Tên
 • Tên công ty
 • E-mail
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Nội dung tin nhắn, nếu có dữ liệu cá nhân
 • Tin nhắn, nếu có dữ liệu cá nhân
 • Những thông tin được quý vị lựa chọn vào mục ưa thích, nếu có

b. Những thông tin được HM.CLAUSE thu thập một cách tự động

HM.CLAUSE có thể sẽ phải thu thập một cách tự động những thông tin sau đây khi quý vị truy cập Trang web của chúng tôi:

 • Tên người sử dụng và số lần truy cập
 • Thời gian truy cập
 • Hệ thống mạng
 • Phương tiện truy cập
 • Chỉ số định vị
 • Thời điểm thoát ra
 • Giờ bắt đầu truy cập
 • Cập nhật

2.2 Cơ sở pháp lý được chúng tôi dựa vào để xử lý các dữ liệu cá nhân

Với các dữ liệu cá nhân được ghi trong mục 2.1. trên đây, HM.CLAUSE xử lý trên cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp. Vì vậy, HM.CLAUSE chỉ sử dụng các dữ liệu vào mục đích duy nhất là hỗ trợ và giải đáp các câu hỏi của quý vị.
Với các dữ liệu cá nhân được HM.CLAUSE thu thập một cách tự động (xem 2.1.b), chúng tôi đã đề ra một Chính sách cookies, trong đó có giải thích rõ mục đích của việc sử dụng các cookies. Chúng tôi mời quý vị tìm hiểu Chính sách cookies của chúng tôi bằng cách nhấn chuột vào đây.

2.3 Thời hạn lưu dữ liệu cá nhân của quý vị

Các dữ liệu cá nhân ghi trong khoản 2 trên đây được HM.CLAUSE lưu trong một thời gian có hạn và phù hợp với mục đích xử lý.

3- An toàn, lưu giữ và mục tiêu sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị

HM.CLAUSE đề ra những biện pháp thích hợp để bảo vệ các dữ liệu cá nhân của quý vị. Những thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi được lưu trên những máy chủ an toàn.
Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào tính chất và nguy cơ tất yếu khi sử dụng mạng và các nội trung trên mạng của quý vị, HM.CLAUSE không thể bảo đảm hoàn toàn việc bảo vệ an toàn các dữ liệu của quý vị.
Ngoài ra, chỉ những người có chức năng và thẩm quyền mới được phép tiếp cận các dữ liệu cá nhân của quý vị. Vì thế, chỉ những người sau đây được phép tiếp cận với các dữ liệu cá nhân của quý vị:
– HM.CLAUSE: HM.CLAUSE là thành viên của Tập đoàn quốc tế Limagrain, nên có thể sẽ phổ biến các dữ liệu cá nhân của quý vị trong nội bộ Tập đoàn.
– CLEVER AGE, với tư cách là nhà thầu phụ, có thể sẽ được phép tiếp cận với các dữ liệu cá nhân của quý vị.

4- Quyền lợi của quý vị liên quan đến các dữ liệu cá nhân

Quý vị có các quyền theo quy định của Quy định Châu Âu 2016/679 và các văn bản pháp luật của Pháp trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Theo đó, quý vị có thể yêu cầu được truy cập, điều chỉnh, xoá bỏ, lưu chuyển, hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị và/hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị bằng cách liên hệ với Service Communication de HM.CLAUSE: rue Louis Saillant, Z.I. La Motte, 26800 PORTES-LES-VALENCE, France hoặc personaldata@hmclause.com.

Cập nhật lần cuối vào ngày 10 tháng 12 năm 2021.

Liên hệ với chúng tôi

  Dữ liệu biểu mẫu này được thu thập và xử lý bởi HM.CLAUSE để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, xóa, hạn chế xử lý, di chuyển dữ liệu của bạn và/hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với HM.CLAUSE: Websiteinquiry@limagrain.com

  Bản quyền © HM.CLAUSE 2023