Dostawa wysokiej jakości nasion warzyw dostosowanych do uwarunkowań i klientów miejscowych

Przeglądaj produkty

Zarząd spółki HM.Clause Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (, „Spółka Przejmowana”) informuje, że w dniu 30 października do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, złożony został plan połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką Hazera Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”).

Połączenie obu spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie). Z dniem zarejestrowania połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że plan połączenia nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej podejmującego uchwałę w sprawie połączenia udostępniony będzie na stronie internetowej Spółki, tj. w sposób zgodny z brzmieniem art. 500 § 21 KSH.

Plan połączenia jest dostępny pod linkiem

 

 
Harris Moran Seed Company, Clause Vegetable Seeds,  En Vang