Różnorodność biologiczna

Działamy na rzecz ochrony różnorodności biologicznej

W celu projektowania nowych roślin, o lepszych właściwościach, nasi badacze muszą systematycznie zwiększać różnorodność genetyczną hodowanych odmian. Dlatego od samego początku pełnią rolę obrońców różnorodności biologicznej. Hodowcy są twórcami bioróżnorodności, stosując ją i utrzymując w celu rozszerzenia prac na rzecz tworzenia żywności, która pozwoli wyżywić planetę. Hodowcy chronią i utrzymują kolekcje roślin umożliwiające uprawę szerokiej gamy odmian, które mogą być wykorzystane do zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb użytkowników i konsumentów.

Tworzenie nowych odmian

Od wieków ludzkość wykorzystuje metody empiryczne w celu adaptacji roślin do swoich potrzeb. Obecnie hodowcy wykonują tę pracę z ogromną precyzją, używając bardzo zaawansowanych narzędzi i środków. Nasza działalność polega na tworzeniu nowych odmian z istniejących roślin (zasobów genetycznych) poprzez krzyżowanie roślin ze względu na ich pożądane właściwości, takie jak odporność na choroby lub lepszy smak. Najlepsze rośliny wyprodukowane z krzyżówek – rośliny pochodne – selekcjonuje się do produkcji komercyjnej. Produkując rośliny komercyjne z wyższą odpornością na choroby i większą wydajnością agronomiczną, jesteśmy w stanie urozmaicić różnorodność rolną w produkcji żywności.

Różnorodność organizmów żywych

Bioróżnorodność opisuje zmienność wszystkich rodzajów organizmów żywych: różnorodność ekosystemów (pustynie, rafy koralowe, lasy, pola uprawne…), różnorodność gatunków oraz mniej widoczną różnorodność genów i ich kombinacji. Potrzeba utrzymania i wzmocnienia bioróżnorodności przyniosła korzyści od chwili otrzymania międzynarodowego uznania w 1992 roku na Szczycie Ziemi ONZ w Rio, podczas którego przyjęto Konwencję o różnorodności biologicznej (CBD). Konwencja ustanowiła w szczególności suwerenność każdego kraju w zakresie naturalnego dziedzictwa i różnorodności biologicznej w obrębie jego granic. Organizacje typu ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) kierowały procesem wdrożenia odpowiedzialnych założeń regulujących dostęp do różnorodności biologicznej pod auspicjami Międzynarodowego traktatu o zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa.