Gwarancja i odpowiedzialność

Witamy na stronie HM.CLAUSE, Inc., podmiotów zależnych i stowarzyszonych firmy (dalej łącznie „HM.CLAUSE”, „nas”, „nasze” lub „my”). Niniejsze warunki korzystania ze strony i wszelkie inne dokumenty załączone do warunków jako źródła (dalej „Warunki”) opisują zasady dostępu do strony www.hmclause.com i sposoby jej użytkowania (dalej „Strona”).

ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI, ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY. ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z TEJ STRONY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STRONY I POLITYKI PRYWATNOŚCI UDOSTĘPNIONYCH NA STRONIE www.hmclause.com/legal/terms-of-use/ ORAZ PODANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE W CELACH INFORMACYJNYCH. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA POWYŻSZE WARUNKI, NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY.

HM.CLAUSE może zmieniać Warunki w dowolnej chwili, według własnego uznania. Wszelkie zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po ich ogłoszeniu. Jeśli zaczniesz korzystać ze Strony, zgodzisz się tym samym na wszelkie tego rodzaju zmiany. Zalecamy okresowe odwiedzanie strony w celu sprawdzenia ewentualnych zmian w Warunkach, które są dla Ciebie zobowiązujące.

Ograniczenia geograficzne
Strona HM.CLAUSE jest hostowana na serwerach w USA. HM.CLAUSE nie gwarantuje, że materiały zamieszczone na Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku we wszystkich lokalizacjach na całym świecie, z których można uzyskać dostęp do Strony. Dostęp do Strony może być nielegalny dla niektórych osób lub dla obywateli niektórych krajów. Wyświetlanie tej Strony w krajach, jeśli takie istnieją, w których jej Treść (definicja poniżej) jest nielegalna, jest surowo wzbronione i niezgodne z Warunkami. Jeśli uzyskasz dostęp do Strony spoza USA, robisz to na własną odpowiedzialność. Firma nie odpowiada za zgodność z lokalnymi przepisami.

Dostęp do Strony i korzystanie ze Strony
Zastrzegamy sobie prawo do wycofania i edycji Strony oraz wszelkich usług, materiałów i Treści udostępnianych na Stronie według własnego uznania i bez zawiadomienia. Nie odpowiadamy za niedostępność Strony, w części lub w całości, bez względu na przyczynę niedostępności, a także na okres niedostępności. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Strony lub całej Strony.

Możesz korzystać ze Strony wyłącznie zgodnie z prawem i niniejszymi Warunkami. Zabrania się korzystania ze Strony lub jej Treści: (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) w celu nakłonienia innych do łamania prawa; (c) w celu naruszenia przepisów, praw lub zarządzeń międzynarodowych, federalnych lub stanowych; (d) w celu naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej stron trzecich; (e) w celu nękania, wykorzystywania, obrażania, szkodzenia, zniesławiania, pomawiania, ubliżania, zastraszania lub dyskryminowania innych osób na podstawie płci, orientacji seksualnej, religii, pochodzenia, rasy, wieku, narodowości lub niepełnosprawności; (f) w celu rozpowszechniania fałszywych lub mylących informacji; (g) w celu wysyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który zostanie lub może zostać użyty w sposób, który wpłynie na funkcje lub działanie Strony, innych stron lub internetu; (h) w celu zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) w celach związanych ze spamem, phishingiem (oszustwa za pośrednictwem poczty elektronicznej), pharmingiem (oszustwo oparte na przekierowywaniu ruchu internetowego), pretextingiem, pająkami, crawlingiem lub scapingiem; (j) w celach nieprzyzwoitych lub niemoralnych ani (k) w celu osłabienia lub obejścia zabezpieczeń Strony, innych stron lub internetu.

Zastrzegamy sobie prawo do uniemożliwienia użytkownikom korzystania ze Strony z dowolnej przyczyny, nawet gdy wiąże się to z naruszeniem Warunków korzystania ze Strony.

Znaki towarowe
Nazwa, logo i wszelkie powiązane nazwy, loga, nazwy produktów i usług, znaki, projekty i slogany HM.CLAUSE są znakami towarowymi HM.CLAUSE lub licencjodawców firmy (dalej „Znaki towarowe”). Zawartość Strony nie może być interpretowana jako przyznanie, domniemanie, wykluczenie bądź w inny sposób przekazanie licencji bądź praw do wykorzystywania Znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela. Wszelkie nazwy, loga, nazwy produktów i usług, projekty i slogany opublikowane na Stronie są znakami towarowymi ich właścicieli i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.

Prawa własności intelektualnej
Strona i cała jej treść, wszystkie funkcje i opcje, obejmujące między innymi wszelkie informacje, materiały tekstowe, znaki towarowe, obrazy, grafikę, zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe, materiały cyfrowe, projekty oraz wszelkie kompilacje powyższych (dalej „Treść”) są własnością HM.CLAUSE, licencjodawców firmy i innych dostawców materiałów oraz są chronione prawami autorskimi, ochroną znaków towarowych i innymi prawami własności intelektualnej obowiązującymi w USA.

Zabrania się powielania, dystrybucji, modyfikacji, tworzenia prac pochodnych na podstawie Treści, upubliczniania, publicznego odtwarzania, ponownego publikowania, pobierania, przechowywania lub przekazywania Treści, z wyłączeniem poniższych sytuacji: (a) jeśli Twój komputer tymczasowo i incydentalnie przechowuje kopie takich materiałów w pamięci RAM w związku z odwiedzinami Strony lub przeglądaniem Treści; (b) jeśli przechowujesz pliki, które są automatycznie przenoszone do pamięci cache przez przeglądarkę internetową w celu poprawy jakości grafiki i (c) gdy wydrukujesz lub pobierzesz po jednej kopii każdej strony z naszej Strony internetowej.

Bez względu na powyższe, zabrania się: (a) modyfikowania kopii Treści; (b) wykorzystywania ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio oraz grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu oraz (c) usuwania lub zmieniania informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności figurujących na kopiach Treści. Jeśli wydrukujesz, skopiujesz, zmodyfikujesz, pobierzesz lub wykorzystasz inaczej dowolną część Strony sprzecznie z Warunkami, niezwłocznie utracisz możliwości korzystania ze Strony. Konieczne będzie również zniszczenie wszelkich sporządzonych kopii materiałów. Żadne prawo, tytuł ani zysk związany ze Stroną lub jej Treścią nie zostaje przeniesiony na Ciebie. HM.CLAUSE zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały przyznane w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie.

Twoja prywatność
Strona zbiera Twoje dane osobowe. Są one gromadzone i wykorzystywane w wymiarze przewidzianym w Polityce prywatności HM.CLAUSE znajdującej się na stronie www.hmclause.com/privacy-policy/. Jeśli rozpoczynasz korzystanie ze Strony, tym samym godzisz się na wszelkie działania związane z użyciem Twoich danych osobowych zgodne z naszą Polityką prywatności.

Łącza na Stronie i łącza odsyłające do niniejszej Strony
Każdy podmiot umieszczający łącze do Strony musi zachować zgodność z obowiązującym prawem. Strona, na której znajduje się odnośnik do niniejszej Strony: (a) może umieścić link do Treści, ale nie może jej powielać; (b) nie może powodować wyświetlania się strony, np. poprzez wyświetlanie w ramce, głębokie linkowanie ani odnośniki szeregowe, na innej stronie; (c) nie może implikować tego, że HM.CLAUSE poleca tę stronę lub jej produkty; (d) nie może fałszować relacji z HM.CLAUSE; (e) nie może przedstawiać fałszywych informacji o produktach ani usługach HM.CLAUSE; (f) nie może wykorzystywać Znaków towarowych HM.CLAUSE ani innych informacji będących własnością firmy bez naszej wyraźnej pisemnej zgody i (g) nie może zawierać pomówień, nieprzyzwoitych, skandalicznych, znieważających, obraźliwych, nękających, przedstawiających przemoc, nienawiść, prowokujących lub niedopuszczalnych treści.

Niniejszym zgadzasz się na współpracę przy niezwłocznej eliminacji wszelkiego nieuprawnionego wyświetlania w ramkach i linkowania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zezwolenia na umieszczanie łączy do naszej Strony bez zawiadomienia.

Jeśli Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych i zasobów stron trzecich, HM.CLAUSE podaje odnośniki wyłącznie w celach informacyjnych. Publikacja odnośników na Stronie nie implikuje tego, że HM.CLAUSE promuje stronę lub treść, do których opublikowała odnośnik. HM.CLAUSE nie kontroluje ani nie odpowiada za treść na stronach stron trzecich. Jeśli uzyskasz dostęp do strony podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem linku na Stronie, robisz to na własną odpowiedzialność. Nie odpowiadamy za warunki korzystania z takich stron. HM.CLAUSE nie odpowiada przed Tobą ani innymi stronami za treść ani dokładność materiałów dostarczanych przez strony trzecie.

Wyłączenia odpowiedzialności
STRONA I JEJ TREŚĆ SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAKIE JAKIE JEST” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”. HM.CLAUSE NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM, DOSTĘPNOŚCIĄ, TREŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ, KOMPLETNOŚCIĄ, WŁAŚCIWOŚCIĄ LUB DZIAŁANIEM STRONY, TREŚCI ANI ŻADNEJ INNEJ STRONY, DO KTÓREJ ODNOŚNIK ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY NA STRONIE. KAŻDY UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE I BRAK KORZYSTANIA ZE STRONY. HM.CLAUSE NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚĆ OPUBLIKOWANA LUB POBRANA ZE STRONY NADAJE SIĘ DO UŻYTKU NA TWOIM KOMPUTERZE LUB JEST WOLNA OD BŁĘDÓW I WIRUSÓW. HM.CLAUSE WYŁĄCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, WŁACZNIE Z (BEZ OGRANICZEŃ) GWARANCJAMI DOROZUMIANYMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW W ZWIĄZKU ZE STRONĄ I TREŚCIĄ, W MAKSYMALNYM WYMIARZE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

TREŚCI I INFORMACJE WYŚWIETLANE NA STRONIE LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. NIE GWARANTUJEMY DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI UŻYTECZNOŚCI TREŚCI. STRONA MOŻE ZAWIERAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI,

NASZYCH OCZEKIWAŃ NA PRZYSZŁOŚĆ I INNYCH OŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z NASZYMI PLANAMI NA PRZYSZŁOŚĆ. TAKIE OŚWIADCZENIA SĄ OPARTE NA OBECNYCH OCZEKIWANIACH I AKTUALNIE DOSTĘPNYCH INFORMACJACH. HM.CLAUSE NIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ AKTUALIZOWAĆ ANI POPRAWIAĆ INFORMACJI NA PODSTAWIE NOWYCH INFORMACJI LUB ROZWOJU WYDARZEŃ. WSZELKIE TAKIE OŚWIADCZENIA I INFORMACJE POWSTAŁY W OPARCIU O CZYNNIKI ZWIĄZANE Z RYZYKIEM I NIEPEWNOŚCIĄ, A FAKTYCZNE WYNIKI MOGĄ ZNACZNIE OD NICH ODBIEGAĆ. UŻYTKOWNICY TRAKTUJĄ WSZELKIE TREŚCI ZA RZETELNE INFORMACJE WYŁĄCZNIE NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. HM.CLAUSE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z UZNAWANIA TREŚCI ZA RZETELNE INFORMACJE PRZEZ OSOBY ODWIEDZAJĄCE STRONĘ LUB INNE OSOBY, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ INFORMACJE O TREŚCI.

NIEKTÓRE TREŚCI NA STRONIE SĄ WŁASNOŚCIĄ STRON TRZECICH. SĄ ONE WYKORZYSTYWANE ZA ICH ZGODĄ. OPINIE WYRAŻONE PRZEZ STRONY TRZECIE NIE MUSZĄ SIĘ POKRYWAĆ Z OPINIAMI HM.CLAUSE.

[Powyższe wyłączenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku gwarancji wyszczególnionych na etykietach produktów, które mogą być wyświetlane na Stronie. W przypadku takich produktów gwarancja na etykietach wyznacza granice odpowiedzialności HM.CLAUSE za takie produkty (o ile dotyczy).]

Ograniczenia odpowiedzialności HM.CLAUSE
NINIEJSZYM OŚWIADCZASZ, ŻE PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRONY: (1) KORZYSTASZ ZE STRONY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ; (2) PRZEJMUJESZ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z SERWISAMI I NAPRAWAMI KONIECZNYMI W ZWIĄZKU ZE SPRZĘTEM, KTÓREGO UŻYWASZ DO KORZYSTANIA ZE STRONY I (3) HM.CLAUSE NIE ODPOWIADA ZA SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEZDOLNOŚCIĄ DO KORZYSTANIA ZE STRONY, TREŚCI, STRON POWIĄZANYCH ZE STRONĄ LUB INNYCH STRON; NIE ODPOWIADA TEŻ ZA USŁUGI LUB ELEMENTY POZYSKANE PRZEZ STRONĘ, WŁĄCZNIE Z (BEZ OGRANICZEŃ), NIESPRAWNOŚCIĄ, BŁĘDEM, POMINIĘCIEM, ZAWIESZANIEM, WIRUSEM KOMPUTEROWYM, AWARIĄ SIECI I INTERNETU, WŁĄCZNIE Z (BEZ OGRANICZEŃ) BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI, KARNYMI, PRZYPADKOWYMI, SPECJALNYMI, KOMPENSUJĄCYMI I WYNIKOWYMI SZKODAMI, UTRATĄ ZYSKÓW I/LUB STRATĄ, USZKODZENIEM DANYCH LUB WŁASNOŚCI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKA Z UMOWY, DELIKTU, ZANIEDBANIA, PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I INNYCH PRZYCZYN, NAWET WTEDY, GDY FIRMA HM.CLAUSE ZOSTAŁA ZAWIADOMIONA O TAKICH SZKODACH.

POWYŻSZE POSTANOWIENIE NIE WPŁYWA NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓREJ NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ ANI OGRANICZYĆ W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Zwolnienie z odpowiedzialności
Niniejszym zwalniasz z odpowiedzialności HM.CLAUSE, dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów firmy od wszelkich szkód, roszczeń i wydatków, włącznie z honorariami prawników, wynikających lub związanych z korzystaniem ze Strony, nieprawidłowym wykorzystywaniem Treści lub informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony, danych przesłanych przez Ciebie, a także danych, materiałów i treści opublikowanych na Stronie lub za jej pośrednictwem.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WSZYSTKICH FORM ODSZKODOWAŃ I ŚRODKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z OSZUSTWEM LUB BEZPRAWNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ ZWIĄZANĄ Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY.

Procedura przedstawiania roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich
Zgodnie z Tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(c)(2), zawiadomienia o naruszeniach praw autorskich muszą zostać przekazane wyznaczonemu agentowi odpowiedzialnemu za Stronę. WSZELKIE ZAPYTANIA NIEZWIĄZANE LUB NIEZGODNE Z PRZEDSTAWIONĄ PROCEDURĄ ZOSTANĄ ZIGNOROWANE. HM.CLAUSE szanuje prawa własności intelektualnej innych podmiotów i osób i prosi użytkowników Strony o to samo. HM.CLAUSE przetworzy i zbada zawiadomienia o domniemanych naruszeniach i podejmie odpowiednie działania zgodnie z dokumentem Online Copyright Infringement Liability Limitation Act stanowiącym część Digital Millennium Copyright Act z 1988 roku („DMCA”) i innymi prawami własności intelektualnej. Po odbiorze zawiadomienia o zgodności z DMCA HM.CLAUSE rozpocznie działania mające na celu usunięcie lub wyłączenie dostępu do wszelkich materiałów naruszających lub będących przedmiotem działań naruszających prawa własności intelektualnej, a następnie podejmie działania w celu usunięcia lub wyłączenia dostępu do wszelkich źródeł lub łączy do materiałów lub działań, które naruszają prawa innych podmiotów.

Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób naruszający Twoje prawa, możesz zażądać usunięcia takich materiałów ze Strony, jeśli dostarczysz HM.CLAUSE informacje wyszczególnione poniżej. Aby zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie, musi zawierać wszystkie poniższe elementy: (1) podpis lub e-podpis; (2) opis prac objętych prawem autorskim, które zostało naruszone; (3) opis materiałów opublikowanych na Stronie, które naruszają Twoje prawa, i informacje, które umożliwią nam zlokalizowanie materiałów naruszających Twoje prawa; (4) Twój adres, numer telefonu i adres e-mail oraz wszelkie pozostałe informacje wystarczające HM.CLAUSE do nawiązania z Tobą kontaktu; (5) oświadczenie, w którym w dobrej wierze stwierdzisz, że wykorzystaliśmy materiały bez zgody właściciela praw autorskich, jego agenta lub sprzecznie z przepisami prawa i (6) Twoje oświadczenie, w którym potwierdzisz dokładność wszelkich podanych informacji, przedstawisz się jako właściciel praw autorskich lub pełnomocnik właściciela wyłącznych praw, które mogły zostać naruszone.

Zawiadomienia o możliwych naruszeniach praw autorskich muszą zostać wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Uwaga: Radca prawny
HM.CLAUSE, Inc.
260 Cousteau Place, Suite 210
Davis, Kalifornia 95618
Skontaktuj się z nami

Warunki powstały i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Stanie Kalifornia w USA, bez względu na sprzeczność z postanowieniami prawnymi. Wszelkie spory wynikające w związku ze Stroną lub Warunkami są objęte wyłączną jurysdykcją sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w Hrabstwie Yolo w Stanie Kalifornia (USA).

Jeśli wyrazisz zgodę na niniejsze Warunki, oznacza to, że jesteś osobą pełnoletnią w świetle obowiązujących przepisów prawa danego stanu, w którym przebywasz, lub jurysdykcji, pod którą podlegasz. Postanowienia i warunki wyszczególnione w Warunkach stanowią całość umowy zawartej pomiędzy Tobą a HM.CLAUSE w związku z korzystaniem ze Strony i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i ustalenia nie uwzględnione w niniejszych Warunkach.

W wymiarze, w którym Warunki nie mogą być egzekwowane według przepisów lokalnego prawa kraju, z którego uzyskujesz dostęp do Strony, zostają one wyłączone, a pozostała część umowy pozostaje w mocy. Niezdolność do egzekwowania praw i postanowień wyszczególnionych w Warunkach nie jest tożsama ze zrzeczeniem się takich praw i postanowień.

Ostatnia wersja: 2 Maj 2018