Własność intelektualna

Polityka dotycząca własności intelektualnej obowiązująca w HM.CLAUSE

Tworzenie nowych odmian roślin wymaga długoterminowych i istotnych nakładów na badania i rozwój. Tworzenie odmian, tak jak i pozostała działalność twórcza, jest chroniona prawami własności intelektualnej, które gwarantują odpowiednie i uczciwe okoliczności uzyskania zwrotu z inwestycji. Dzięki takim zwrotom możliwe jest poczynienie kolejnych inwestycji w projekty związane z nowymi badaniami i rozwojem oraz produkcja lepszych odmian, które zaspokoją przyszłe potrzeby rynków.

HM.CLAUSE jest częścią Działu ds. Nasion Warzyw grupy Limagrain. To właśnie HM.CLAUSE odpowiada za najważniejsze badania i tworzenie odmian, które są później dostarczane hodowcom na wszystkich najważniejszych rynkach warzyw. Nasze innowacje są chronione różnymi formami praw własności intelektualnej.

Specjalna forma prawa własności intelektualnej dopasowana do hodowania roślin wywodzi się z traktatu międzynarodowego UPOV i jest powszechnie nazywana Prawem hodowców roślin (PBR). Formalne prawa własności tego typu zostały uchwalone w ponad 70 krajach. Prawa tego typu zachęcają do inwestycji niezbędnych do skutecznego rozwoju hodowli roślin. Dzięki nim inwestorzy mogą uzyskać uczciwy zwrot z wartości stworzonej przez hodowców. Dają one właścicielom odmian wyłączne prawo do ich produkcji, wprowadzania na rynek oraz sprzedaży. Jednocześnie hodowcy są zwolnieni z UPOV w takim zakresie, który umożliwia im tworzenie nowych i lepszych odmian z istniejących odmian chronionych prawem. Dzięki temu społeczeństwo również zyskuje na takim prawie. Dzięki temu, że system UPOV łączy ochronę i dostęp, możliwe jest stworzenie racjonalnego i otwartego systemu dbającego o interesy inwestorów i umożliwiającego dalsze innowacje.

Poza rozwojem nowych odmian znaczne postępy zostały poczynione w rozwoju nowych procesów, technik i połączeń cech, dzięki którym hodowcy mogą radzić sobie na rynku i stawić czoło codziennym wyzwaniom. Te innowacje i inwestycje, które reprezentują, mogą być chronione przez dobrze opisane systemy patentowe, dostępne w większości krajów świata. Prawa patentowe przyznają właścicielowi wyłączne prawa i wraz z nimi inicjatywę do rozwoju unikalnych innowacji.

Aby zwolnić hodowców z części postanowień UPOV, HM.CLAUSE oraz spółka nadrzędna firmy, Grupa Limagrain, aktywnie lobbują nad udostepnieniem hodowcom praw patentowych we wszystkich krajach i tym samym umożliwieniem dostępu do danych o genetyce roślin dołączanych do opatentowanych innowacji. Według tego wyłączenia nowa odmiana stworzona z rośliny zawierającej opatentowaną innowację, ale niezawierającej opatentowanej innowacji, może zostać swobodnie skomercjalizowana. Jeśli nowa odmiana wciąż zawierałaby opatentowaną innowację, konieczne byłoby uzyskanie licencji od posiadacza patentu.

Jako członek Międzynarodowej Platformy Licencyjnej (ILP), HM.CLAUSE udostępnia genetyczny skład nowych odmian zawierających chronione innowacje innym członkom ILP. Dzięki temu hodowcy mogą postępować zgodnie z proponowanym wyłączeniem, aby tworzyć nowe odmiany. Według formalnych warunków umownych dotyczących użycia przedmiotu patentu, odmiany mogą zostać skomercjalizowane przez licencjobiorcę bez względu na to, czy nowy produkt został stworzony wewnętrznie czy za pomocą odmian będących własnością HM.CLAUSE. Aby konkurencja była uczciwa, HM.CLAUSE również rozważy udzielanie licencji innym firmom z branży.

HM.CLAUSE stosuje aktywną politykę zarządzania ryzykiem związanym z produktem i analizuje rynki w związku z nielegalnym użyciem materiałów firmy, np. za pośrednictwem nasion, wycinania do sprzedaży lub bezpośrednio w celach produkcyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wyłączenia innych podmiotów z praw do użytku własności intelektualnej firmy w związku z prawami krajowymi i przepisami dotyczącymi patentów, PVP, umowami i tajemnicami przedsiębiorstwa. W stosownych przypadkach firma będzie egzekwowała swoje prawa przysługujące właścicielowi