ทุกคนทั้งหญิงและชายหากร่วมมือกัน อะไร ๆ ก็เป็นไปได้

[ที่แหล่งกำเนิดของชีวิตนั่นคือเมล็ดพันธุ์]

อาหารทุกอย่างล้วนย้อนกลับไปสู่แหล่งที่มาและมองไปสู่อนาคตได้โดยดูที่เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นพืชผัก ผลไม้ ธัญพืช…ชีวิต!

HM.CLAUSE เชี่ยวชาญในการคัดเลือก การผลิตและการตลาดด้านเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณ ภาพและให้บริการในฐานะของจุดเชื่อมโยงแห่งแรกในห่วงโซ่อาหารสำคัญระดับโลก มี พนักงานมากกว่า 3,000 คนกระจายอยู่ทั่วทุกทวีป ทำงานทุกวันเพื่อตอบสนองต่อความ ท้าทายในการให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรทุกรูปแบบและทุกระดับ

HM.CLAUSE ทุกคนทั้งหญิงชายหากร่วมมือกัน อะไร ๆ ก็เป็นไปได้!

พนักงาน HM.CLAUSE ซึ่งมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและมีความรับผิดชอบนั้นต่างก็มี วิสัยทัศน์ร่วมกันในการร่วมมือเพื่อความก้าวหน้าด้านเกษตรกรรมสำหรับทุกคนใน ทุกแห่งหน! เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าของเราในการเผชิญกับความท้าทายทางการ เกษตรในปัจจุบันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารทั่วโลกทั้งในด้านโภชนาการ สุขภาพและ การบริโภค

พนักงานของ HM.CLAUSE ถูกขับเคลื่อนด้วยความหลงใหลมุ่งมั่นในอาชีพ แต่ละคนมีภาร กิจสำคัญเป็นของตนเองตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ผักไปจนถึงการจัดจำหน่าย ทั่วโลก

[ความหลากหลายทางด้านการค้าและทักษะ]

การวิจัยและพัฒนา

HM.CLAUSE Product Research

สำหรับ HM.CLAUSE การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การรักษาสายพันธุ์ดั้งเดิมเอา ไว้และการสร้างสายพันธุ์ใหม่ ๆ คือการเตรียมพร้อมที่จะส่งมอบมรดกอันเป็นเอกลักษณ์ และแสนพิเศษให้กับคนรุ่นหลัง เป็นความท้าทายที่สำคัญท่ามกลางบริบทของสภาพแวด ล้อม ภูมิอากาศและสุขภาพของคนทั่วโลกที่อยู่บนความไม่แน่นอน นี่คือเหตุผลที่เราจัด สรรงบประมาณรายได้ประจำปี 27% เพื่อดูแลพนักงานของเราและอีก 18% นำไปลงทุน ด้านการวิจัยและพัฒนา

คุณภาพของทีมวิจัยและพัฒนาของเราอยู่ที่ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม และยังมีภูมิปัญญามากมายทั้งในด้านการผสมพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในสาขาโรคพืช ชีววิทยาเซลล์และชีววิทยาโมเลกุล

ผลงานของผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในระดับสูงของเรานั้น จะเน้นในเรื่องประสิทธิภาพด้านเกษตรกรรมเพื่อลูกค้า เช่น เรื่องผลผลิตทางการ เกษตรที่ดีขึ้น ความต้านทานโรคที่สูงขึ้น คุณภาพทางโภชนาการและรสชาติที่ดี กว่าเดิมสำหรับผู้บริโภค

เรามักจะมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการปรับเปลี่ยนพันธุ์ผักของเราให้เหมาะกับความต้องการ เฉพาะด้านของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เกษตรแบบเปิดของแคลิฟอร์เนีย ในโรงเรือนที่ สเปนหรือในเขตร้อนของอินโดนีเซีย

การตลาด

HM.CLAUSE Product Marketing

ทีมงานด้านการตลาด ของเรามีจุดยืนอยู่ตรงกลางระหว่างการวิจัย การผลิต และการขาย สำหรับงานด้านการตลาดนั้น เราประยุกต์ใช้ทักษะสำคัญที่หลากหลายร่วมกัน

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์การตลาดจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้จัดการการลงทุนด้าน ผลผลิตและตำแหน่งนี้ก็มีในทุก ๆ แห่งทั่วโลก ผู้จัดการแต่ละคนจะทำงานร่วมกับทีมงาน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของตนเองซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านสายพันธุ์ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่เฉพาะ เจาะจง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มีหน้าที่วิเคราะห์แนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและ ประสานงานด้านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรม พวกเขายังมีส่วนร่วมในการกำหนด กลยุทธ์การพัฒนาสำหรับสายพันธุ์ของพวกเขา แนะนำการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ ภายใต้เงื่อนไขการเติบโตทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ยังต้องรับผิดชอบในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การลง ทะเบียนและการคุ้มครองสิทธิบัตรที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการเรื่องตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

ห่วงโซ่อุปทาน

HM.CLAUSE Supply Chain

ในทุก ๆ วันทั่วโลก วิศวกรและช่างเทคนิคการเกษตรของเราจะทำงานในศูนย์การผลิต และให้การสนับสนุนเครือข่ายของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกรซึ่งมีขนาดใหญ่และหลากหลาย พวกเขาตรวจสอบสัญญาการผลิตและควบคุมพืชผลต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ มาตรฐานคุณภาพของเมล็ดพันธุ์อย่างครบถ้วน

จากนั้นเมล็ดพันธุ์จะไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมของเราซึ่งกระจายตามหลักกลยุทธ์อยู่ทั่ว โลกโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญดำเนินการควบคุมคุณภาพด้านความสะอาด การคัดแยกประเภท และบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งมอบต่อไป

ทักษะทั้งหมดที่ผสมผสานกันนั้นช่วยให้การจัดสรรและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักมีคุณภาพสูง และกระจายไปได้ทั่วโลกอีกทั้งยังมีคุณสมบัติด้านความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ในระดับสูง มี อัตราการงอกและให้ผลผลิตที่ดีรวมถึงความต้านทานต่อโรค

การผลิต

เครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ระดับโลกของเรา ช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็ม ที่จากสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันในสองซีกโลก การเจริญเติบโตภายใต้สภาวะที่เหมาะ สมในช่วงเวลาต่าง ๆ ของปีทำให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเชิงพาณิชย์ได้ตลอดทั้งปี

นี่คือเหตุผลที่ทำให้ HM.CLAUSE เป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่คอยตรวจสอบและควบคุมผลิตผลในไร่สวนอย่างต่อเนื่องและทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ ของเราตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดที่สุด

การควบคุมคุณภาพ

เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมของ HM.CLAUSE ได้รับเมล็ดพันธุ์ การจัดส่งจะถูกตรวจสอบอย่าง รอบคอบโดยทีมแผนกรับและสต๊อกสินค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับล็อตสินค้า และพันธุ์พืชก่อนที่จะดำเนินการสุ่มตัวอย่างและส่งไปยังทีมงานที่ห้องแล็บควบคุมคุณ ภาพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพของเราก็จะนำเมล็ดพันธุ์ไปทดสอบด้วยวิธีการที่ หลากหลายเพื่อตรวจสอบว่าผ่านมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่นักวิเคราะห์ที่ผ่านการรับรองจะทำการทดสอบการงอกของเมล็ดแต่ละชุดจากไร่สวนเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ส่งมอบผล ผลิตที่มีคุณภาพมีผลิตภาพที่ดีและแข็งแรงได้มาตรฐานให้กับลูกค้าของเรา

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สุขภาพและพยาธิวิทยาของพืชจะดำเนินการ ตรวจหาเชื้อโรคซึ่งอาจปะปนอยู่ในเมล็ดเพื่อป้องกันโรคที่อาจติดมาจากละอองเกสรใน เมล็ดแต่ละชุด ในส่วนสุดท้ายเรารับประกันมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ว่ามีความสอดคล้องกัน โดยการศึกษาวิจัยสารพันธุกรรมอื่น ๆ เท่าที่จะกระทำได้

โปรโตคอลที่เราวิเคราะห์จะมีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานในระดับที่ลูกค้าคาดหวัง

การดำเนินการผลิตในอุตสาหกรรม

หลังผ่านการรับรองจากห้องแล็บควบคุมคุณภาพของเราแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของโรงงานที่มีความสามารถสูงจะปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้น ตอนการคัดแยกเมล็ด การทำความสะอาด การอบแห้ง การแปรรูป การจัดเก็บ การบรรจุ และการจัดส่ง

เมล็ดพันธุ์ผักของ HM.CLAUSE สามารถส่งไปถึงมือลูกค้าปลายทางผ่านเครือข่ายกระจาย สินค้าทั่วโลกของเราทั้งสิ้น 100 ประเทศที่เราให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

การขาย

HM.CLAUSE Sales

ทีมงานฝ่ายขายของเราช่วยส่งมอบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนแก่ลูกค้าโดย การจัดหาโซลูชั่นทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการทำงานในไร่สวนจริงและ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพสูงสู่เครือข่ายผู้จัดจำหน่ายของเราอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้า ผู้ผลิต สหกรณ์การเกษตร ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีกและผู้ดำเนินการด้านต่าง ๆ ทั่วโลก ล้วนเชื่อมั่นใน HM.CLAUSE เพราะเราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลิตพืชผักของเรา

ทีมงานฝ่ายขายของ HM.CLAUSE ทำงานทุกวันร่วมกับลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำ ความ ช่วยเหลือด้านเทคนิค และการสนับสนุนเชิงพาณิชย์ในภาคสนาม พวกเขาพัฒนาความ สัมพันธ์และการเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงขึ้นมาส่งผลให้พวกเขาสามารถทดลองวิธีการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการผลิตในอนาคตและความต้องการของภูมิภาคแต่ละ แห่งที่กำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงไป

สุขภาพและความปลอดภัย

HM.CLAUSE Health and Security

 

HM.CLAUSE ซึ่งเป็นบริษัทที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบเน้นความปลอดภัยและความเป็น อยู่ที่ดีของพนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ของเรามาเป็นที่หนึ่งเสมอ สำหรับในราย ละเอียดทีมงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยจะเป็นผู้ดูแลเรื่องสุขภาพและความ ปลอดภัยซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ผู้หญิงและผู้ชายในแผนกนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนามาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในแต่ละประเทศที่ HM.CLAUSE ดำเนินธุรกิจอยู่ พวกเขานำนโยบายของบริษัทในระดับ โลกมาปรับใช้ ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดที่เคยใช้ได้ผลและส่งเสริมวัฒนธรรมที่เคารพ ความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้จะถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนในภาษาของพวกเขา

ความมั่นใจของพนักงาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกับสภาวะในการทำงานที่ดี และส่งเสริมด้านความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานของ แผนกนี้จะมีการสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คำแนะนำ แนวทางและให้ทุกคน ทำตามข้อปฏิบัติต่าง ๆ

ในช่วงของ COVID-19 ซึ่งถือเป็นวิกฤตการณ์ระดับโลกนั้น การใส่ใจของเราในเรื่องนี้ยิ่งมี ความหมายมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรับมือโรคระบาดร้ายแรงในครั้งนี้ HM.CLAUSE ได้ดำเนิน การและส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยและปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรม และแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่น

การทำงานสนับสนุน

HM.CLAUSE Customer Service

การให้คำแนะนำ ความเชี่ยวชาญ และความช่วยเหลือ ในการดำเนิน กิจกรรมทางธุรกิจ หลักของ HM.CLAUSE เป็นภารกิจที่ ทีมงานด้านการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ กฎหมาย การเงินและทรัพยากรบุคคล ดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่เป็นปกติ

ทีมงานเหล่านี้จะช่วยกันปกป้องการดำเนินธุรกิจให้ราบรื่นและสนับสนุนทีมปฏิบัติการ ในทุก ๆ วันพวกเขารวบรวมหลักการค้า ทักษะที่หลากหลาย และเทคนิคทางธุรกิจที่จำเป็น ต่อความสำเร็จและความสามารถในการแข่งขันของ HM.CLAUSE